Απαιτουμενα δικαιολογητικα

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι:

Ι. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες
1. Συμπληρωμένη φόρμα της αίτησης συμμετοχής (μπορείτε να κατεβάσετε ή εκτυπώσετε το αρχείο)
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον εκάστοτε δήμο
3. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα.

4. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013.

(Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

5. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης


ΙΙ. Επιπλέον για τους ανέργους:
1.Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ


ΙΙΙ. Επιπλέον για του Νέους Επιστήμονες
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Θεωρημένο αντίγραφο Έναρξης Επιτηδεύματος
3. Θεωρημένο αντίγραφο Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε ιδρύσει Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή/και Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία.
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
7. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α' (για τους άνδρες)
8. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωσηαπό ΚΕΠ)

IV. Επιπλέον για τους Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ
2. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)


Τα προαιρετικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι:
1. Τίτλοι σπουδών
2. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας
3. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Υπολογιστών

ΣΤ. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Πληροφοριακού Υλικού
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το παράρτημα, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, 18454 Νίκαια, τηλ: 210 4967757, ή ηλεκτρονικά από τις κάτωθι ιστοσελίδες:


www.kas-prooptiki.gr

www.unescopireas.gr

www.top-sa.gr

Πληροφορίες

Υπεύθυνες για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα: κυρία Παυλίδου Χρύσα και κυρία Ταμπακοπούλου Εύα:

τηλ. επικ. 210 4967757


email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής και την αίτηση στο www.kas-prooptiki.gr καθώς και στο www.unescopireas.gr 

Θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10:00 μέχρι 14:00, είτε με ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της ΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», στη διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, 18454 Νίκαια, από τις 24/2/14 μέχρι την 10/3/14. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr