Παραγωγή χειροποίητων και σπιτικών προϊόντων

Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι η δριμύτατη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας την τελευταία διετία έχει στρέψει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού προς τα ελληνικά, παραδοσιακά προϊόντα. Η ανάγκη για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, μείωση των εισαγωγών και τόνωση των εξαγωγών έχει γίνει πλέον συνειδητή, αυξάνοντας το μερίδιο των Ελληνικών προϊόντων στην συνολική κατανάλωση. Παράλληλα, τα ελληνικά, χειροποίητα προϊόντα πολλές φορές είναι πιο ποιοτικά και φθηνότερα, από αυτά που εισάγουμε. Συνεπώς, η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την παραγωγή χειροποίητων, σπιτικών προϊόντων είναι απαραίτητη όχι μόνο προς όφελος των καταρτιζομένων οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν σε ένα χώρο με αυξημένη ζήτηση αλλά και της τοπικής οικονομίας μιας και θα της αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο ποιοτικής διατροφής των πολιτών όσο και σε επίπεδο οικονομικής ανάκαμψης.

Ειδικότερα:

 • Ενισχύεται η κοινωνική προστασία και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση,
 • Ενισχύεται η τοπική οικονομία μέσω της εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης σε ανέργους,
 • Βοηθά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της αυξημένης προσφοράς και ζήτησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
 • Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγιεινής διατροφής καθώς και η κατανάλωση της σημασίας παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων
 • Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα του Δήμου με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού (πχ εστιατόρια με κόστος μενού 1 ευρώ, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων)
 • Προωθείται η τοπική παράδοση και ενισχύεται η αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ενισχύονται και μεταδίδονται οι καλές πρακτικές παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων από εγχώριες πρώτες ύλες

Η προτεινόμενη ενέργεια θεωρείται εφικτή γιατί είναι συστηματικά οργανωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζει κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της συστηματική παρακολούθηση, τόσο κατά την διάρκεια όσο και με το πέρας των προβλεπομένων εργασιών, περιλαμβάνει δε αξιολόγηση των επί μέρους ενεργειών αλλά και του συνόλου του προγράμματος.
Παράλληλα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται και η αποδοτικότητα της ενέργειας μέσα από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατάρτισης.
Ο σχεδιασμός προϋποθέτει την μεθοδική μελέτη όλων των στοιχείων του συστήματος στο οποίο εντάσσεται η κατάρτιση (στις σημερινές και απερχόμενες ανάγκες της παροχής υπηρεσιών, τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία κλπ.).
Η οργάνωση βασίζεται στην προετοιμασία πάσης φύσεως μέσων και διδακτικών διαδικασιών που θα απαιτηθούν, τα φύλλα διδασκαλίας – έντυπο υλικό – σημειώσεις που θα διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους για διευκόλυνση της μάθησης, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες για εμπλουτισμό της εμπειρίας των καταρτιζομένων).
Η εφαρμογή έχει άμεση σχέση με την άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή/ καταρτιζόμενου, όπου μέσα από την όσο το δυνατόν εξατομικευμένη διδασκαλία ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τον καταρτιζόμενο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών έργων που έχουν προγραμματιστεί.
Η ανατροφοδότηση τέλος γίνεται με την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με τους αρχικούς σκοπούς και βοηθάει στην αντικειμενική αξιολόγηση, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα ως προς τις ενδεδειγμένες μεταβολές για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.
Η εφικτότητα και η αποτελεσματικότητα των στόχων εξασφαλίζεται με:

 • την επιλογή κατάλληλου περιεχομένου που θα διδαχθεί σε κάθε μία ενότητα από εξειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και μέσων για την διδασκαλία κάθε μιας ενότητας,
 • την πλήρη αξιοποίηση του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού,
 • την ορθολογική κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και ειδικότερα του χρόνου της πρακτικής άσκησης,
 • την αντικειμενική αξιολόγηση των καταρτιζομένων και της διδασκαλίας.

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης της παραδοσιακής, σπιτικής παραγωγής, το παρόν πρόγραμμα προσφέρει αφενός πληροφόρηση και δεξιότητες σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική, και αφετέρου οδηγεί στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν την υλοποίησή τους.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες της προτεινόμενης ενέργειας οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω έχουν επιλεγεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής άσκησης αλλά και η σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.
Η εκπαιδευτική ενέργεια θα είναι διάρκειας 148 ωρών και θα περιλαμβάνει 14 εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 148 ώρες κατάρτισης οι 120 ώρες το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 28 πρακτική άσκηση.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr