Υπηρεσίες οδηγού πολιτισμικών χώρων

Τόσο στα νησιά, όσο και στις αστικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης της πράξης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, υπάρχει τεράστιο ιστορικό, οικιστικό, λαογραφικό κλπ. δυναμικό, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο (π.χ. Ναύσταθμος στον Πόρο, οικία Καζαντζάκη στην Αίγινα, νεοκλασικά στα νησιά και τον Πειραιά, το λιμάνι, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ελαιοτριβεία, το λεμονοδάσος μοναστήρια μακρά τείχη κλπ.)

Η 1η Δράση Κατάρτισης αφορά στους Οδηγούς χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια και τη διαμόρφωση στάσεων αλλά και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση και συνοδεία ομάδων σε χώρους πολιτιστικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος, την περιήγηση και την ενημέρωση αυτών, τρόπους διεξαγωγής ομαλής και ευχάριστης εκδρομής και τρόπους διαχείρισης πιθανών προβλημάτων.

Η κατάρτιση αυτή σχεδιάστηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας παράλληλα με εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με απώτερο στόχο να συμβάλλει στη διαχείριση της παρούσας οικονομικής αλλά και εργασιακής κρίσης, εξαιτίας της εκτόξευσης των επιπέδων ανεργίας.

Έχει κοινώς παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό μία σημαντική ύφεση στον τουρισμό και γενικότερα στις μετακινήσεις του κόσμου λόγω της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα όμως, έρευνες έχουν δείξει πως το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου του τουρισμού προέρχεται από τους ίδιους τους Έλληνες, γεγονός που σημαίνει ότι η σημαντική μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών έχει πλήξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων του τουριστικού αγαθού. Στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων, διαφαίνεται μια σημαντική ευκαιρία για την τόνωση του τοπικού τουρισμού, της εργασίας και κατ' επέκταση από ανθρωπιστικής άποψης της ψυχολογίας και της διάθεσης του συνόλου. Από την άλλη μεριά θα πρέπει και ως προς τους ξένους τουρίστες να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν και να ξεφύγει από το τρίπτυχο «ήλιος-θάλασσα-συντροφιά».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυξάνεται με ταχύ ρυθμούς η στροφή και η επιθυμία του κόσμου για τον εναλλακτικό τουρισμό και την επιστροφή στη φύση. Το συγκεκριμένο είδος τουρισμού εκτός του ότι αποτελεί μία οικονομική λύση, παράλληλα είναι δημιουργική και βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Είναι κοινώς αποδεδειγμένο ότι έχει αναπτυχθεί και πλέον έχει εδραιωθεί η οικολογική συνείδηση και η πράσινη ανάπτυξη, άξονες που είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τον εναλλακτικό τουρισμό. Συνεπώς, πρόκειται για μία άκρως αναπτυσσόμενη επιχειρηματική κίνηση, αναλογιζόμενοι και τη βαρύνουσα σημασία που φέρει η ανάγκη διαφύλαξης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Στόχοι του οδηγού χώρων πολιτισμικού ενδιαφέροντος θα είναι η αξιοποίηση χώρων, οι οποίοι δεν είναι ευρέως γνωστοί και δεν τους έχουν προσδώσει την πρέπουσα αξία. Έτσι λοιπόν, τα οφέλη από τη σύσταση μίας κοινωνικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού που θα συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία, την επαφή με τη φύση, το δομημένο περιβάλλον με τον τουρισμό θα είναι πολλαπλά και ανταποδοτικά για όλες τις πλευρές.

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την ανάγκη για ενίσχυση της εναλλακτικής αγοράς, τη διαχείριση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης, το παρόν πρόγραμμα προσφέρει αφενός πληροφόρηση και δεξιότητες σχετικά με τη θεματική «Οδηγός χώρων πολιτισμικού ενδιαφέροντος», και αφετέρου οδηγεί στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν την υλοποίησή τους.

Για τη τοπική κοινωνία τα οφέλη από τη δράση αυτή είναι αθροιστικά και συνοψίζονται ως εξής:

 • Ενισχύεται η κοινωνική προστασία και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση,
 • Ενισχύεται η τοπική οικονομία μέσω της εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης σε ανέργους,
 • Βοηθά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της αυξημένης προσφοράς και ζήτησης τοπικών προϊόντων
 • Αυξάνεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και καλλιεργούνται στάσεις που θα οδηγήσουν στη ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης
 • Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της πράσινης επιχειρηματικότητας ως εναλλακτική αγορά,
 • Βελτιώνεται η δημόσια εικόνα των συμμετεχόντων Δήμων με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
 • Ενισχύονται και μεταδίδονται οι καλές πρακτικές αξιοποίησης σημαντικών ανεκμετάλλευτων πολιτισμικών χώρων
 • Εμπλουτίζεται η έννοια του τουριστικού αγαθού.

Η προτεινόμενη ενέργεια θεωρείται εφικτή γιατί είναι συστηματικά οργανωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζει κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της συστηματική παρακολούθηση, τόσο κατά την διάρκεια όσο και με το πέρας των προβλεπομένων εργασιών, περιλαμβάνει δε αξιολόγηση των επί μέρους ενεργειών αλλά και του συνόλου του προγράμματος.

Παράλληλα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται και η αποδοτικότητα της ενέργειας μέσα από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατάρτισης.

Ο σχεδιασμός προϋποθέτει την μεθοδική μελέτη όλων των στοιχείων του συστήματος στο οποίο εντάσσεται η κατάρτιση (τα στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν στις σημερινές και απερχόμενες ανάγκες της παροχής υπηρεσιών, τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία κλπ.).

Η οργάνωση βασίζεται στην προετοιμασία πάσης φύσεως μέσων και διδακτικών διαδικασιών που θα απαιτηθούν, τα φύλλα διδασκαλίας – έντυπο υλικό – σημειώσεις που θα διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους για διευκόλυνση της μάθησης, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες για εμπλουτισμό της εμπειρίας των καταρτιζομένων).

Η εφαρμογή έχει άμεση σχέση με την άμεση επικοινωνία εκπαιδευτή/ καταρτιζόμενου, όπου μέσα από την όσο το δυνατόν εξατομικευμένη διδασκαλία ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τον καταρτιζόμενο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών έργων που έχουν προγραμματιστεί.

Η ανατροφοδότηση τέλος γίνεται με την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με τους αρχικούς σκοπούς και βοηθάει στην αντικειμενική αξιολόγηση, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα ως προς τις ενδεδειγμένες μεταβολές για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

Η εφικτότητα και η αποτελεσματικότητα των στόχων εξασφαλίζεται με:

 • την επιλογή κατάλληλου περιεχομένου που θα διδαχθεί σε κάθε μία ενότητα από εξειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και μέσων για την διδασκαλία κάθε μιας ενότητας,
 • την πλήρη αξιοποίηση του εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού,
 • την ορθολογική κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και ειδικότερα του χρόνου της πρακτικής άσκησης,
 • την αντικειμενική αξιολόγηση των καταρτιζομένων και της διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες της προτεινόμενης ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, έχουν επιλεγεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής άσκησης αλλά και η σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.

Η εκπαιδευτική ενέργεια θα είναι διάρκειας 123 ωρών και θα περιλαμβάνει 8 εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 123 ώρες κατάρτισης οι 100 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 23 πρακτική άσκηση.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr