Υπηρεσίες φροντιστή κατ' οίκον

Η πρώτη ενέργεια αφορά τη φροντίδα ατόμων που λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους χρήζουν φροντίδας από πλήρως καταρτισμένα άτομα. Στην ομάδα των ατόμων αυτών ανήκουν ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και παιδιά. Στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να γίνουν άτυποι φροντιστές δηλαδή άτομα που είτε παρέχουν κατ΄οίκον φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα ή/και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε υποστηρίζουν τους επαγγελματίες φροντιστές με ιδιωτική πρωτοβουλία των ωφελούμενων στους οίκους νοσηλείας.

Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι το προτεινόμενο επάγγελμα συνδυάζει τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες που είναι απαραίτητες για την παροχή φροντίδας σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Το επάγγελμα απευθύνεται στη ζήτηση για προσωπικό παροχής φροντίδας σε Οίκους Ευγηρίας, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Ιδρύματα Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία καθώς και για φροντίδα κατ'οίκον.
Γεγονός είναι ότι στις μέρες μας, λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής και των αυξημένων ωρών εργασίας το οικογενειακό περιβάλλον μη έχοντας τη δυνατότητα να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα των ατόμων αυτών, αναγκάζεται να αναζητήσει λύσεις κλειστής φροντίδας ή να προσλάβει ένα πρόσωπο, προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου ή του ατόμου με ειδικές ανάγκες στο σπίτι.
Στόχος του φροντιστή κατ' οίκον είναι να φροντίσει για την πνευματική και ψυχική ευεξία των υπό φροντίδα ατόμων καθώς και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους (καθαριότητα, ψώνια, προετοιμασία φαγητού, μετακίνηση εντός και εκτός σπιτιού, προσωπική φροντίδα, μπάνιο κ.α.). Ταυτόχρονα, το άτομο αυτό θα πρέπει να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στο άτομο, έχοντας γνώση των ιδιαιτεροτήτων του.
Έχει παρατηρηθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ήδη απασχολούμενων στον τομέα της φροντίδας ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες παρουσιάζει έλλειψη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης γεγονός είναι ότι όσοι από τους φροντιστές δεν είναι καταρτισμένοι παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό άγχους και κατάθλιψης και παρέχουν κατώτερης ποιότητας περίθαλψη και υπηρεσίες, γεγονός που δυσχεραίνει αλλά και κάνει μη αποτελεσματικό το έργο τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω των ποικίλλων αρμοδιοτήτων και τις ευθύνης που φέρει ο φροντιστής το προσωπικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό του κόστος είναι τεράστιο, γεγονός που αποδεικνύεται από τα αυξημένα ποσοστά επαγγελματικής κόπωσης (burn out) που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα.
Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα την ανάγκη για εκπαιδευμένους φροντιστές το παρόν πρόγραμμα προσφέρει αφενός υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική, και αφετέρου οδηγεί στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν την προάσπιση της.
Παράλληλα, παρατηρείται ανεργία σε συναφή επαγγέλματα όπως παραϊατρικά ΙΕΚ, ΤΕΙ ή και από πανεπιστήμια. Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρείται στο χώρο είναι η δυσπιστία και ο φόβος του να βάλει κανείς μέσα στο σπίτι του άτομα χωρίς συστάσεις, ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία και να του εμπιστευθεί αγαπημένους που βρίσκονται σε ευαίσθητες ηλικίες. Η παρεχόμενη κατάρτιση έχει περισσότερο το ρόλο της παροχής δυνατότητας στους ωφελούμενους να αποκτήσουν μια πολυειδίκευση και προσαρμογή της βασικής τους ειδικότητας στη διαμορφούμενη ζήτηση.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προτεινόμενου προγράμματος οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω έχουν επιλεγεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό πιο ισορροπημένη αναλογία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής άσκησης αλλά και η σύνδεση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 150 ωρών και θα περιλαμβάνει 12 εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 150 ώρες κατάρτισης οι 28 θα αφορούν τις οριζόντιες δεξιότητες, 92 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 30 πρακτική άσκηση.

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr