Τι προσφέρουμε

Σε πρώτο στάδιο οι ωφελούμενοι θα λάβουν

  • Συμβουλευτική υποστήριξη και θα παρακολουθήσου
  • Πρόγραμμα κατάρτισης κι επιμόρφωσης

Σε δεύτερο στάδιο οι ωφελούμενοι θα λάβουν τεχνική βοήθεια ώστε

  • να προωθηθούν στην επιχειρηματικότητα
  • ανάπτυξη business plan,
  • σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης (εάν προκηρυχθούν επενδυτικά προγράμματα μέσα στο έτος 2014)
  • Δημιουργία 10 κοινωνικών συνεταιρισμών, με ωφελούμενα 55 άτομα