Τι προσφέρουμε

Σε πρώτο στάδιο οι ωφελούμενοι θα λάβουν

  • Συμβουλευτική υποστήριξη και θα παρακολουθήσου
  • Πρόγραμμα κατάρτισης κι επιμόρφωσης

Σε δεύτερο στάδιο οι ωφελούμενοι θα λάβουν τεχνική βοήθεια ώστε

  • να προωθηθούν στην επιχειρηματικότητα
  • ανάπτυξη business plan,
  • σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης (εάν προκηρυχθούν επενδυτικά προγράμματα μέσα στο έτος 2014)
  • Δημιουργία 10 κοινωνικών συνεταιρισμών, με ωφελούμενα 55 άτομα

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας προτεραιότητας 08: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

simata

© 2023 Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Προοπτική. All Rights Reserved. Σχεδιασμός/Υλοποίηση ideas4sites.gr